Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Objectius i competències

Objectius i competències del Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Garantir l'adquisició per part de l'estudiantat d'una formació avançada, de caràcter multidisciplinari i orientada a promoure la iniciació en tasques d'investigació en l'àmbit de la salut.

Competències professionals:

Capacitat per:

 • Formular la pregunta de recerca adequada al problema que s'ha d'investigar i, posteriorment, elaborar un marc teòric sobre la base de fonts d'informació fiables de l'àmbit de les ciències de la salut.
 • Fer una anàlisi crítica de la literatura, de l'enfocament metodològic i del context tenint en compte els principis professionals, ètics i legals vigents en ciències de la salut.
 • Demostrar coneixements i habilitats per al desenvolupament de dissenys metodològics quantitatius i/o qualitatius en ciències de la salut.
 • Utilitzar les tècniques idònies per analitzar les dades i les relacions entre variables o categories en recerca quantitativa i/o qualitativa en ciències de la salut.
 • Utilitzar el llenguatge científic en la comunicació i la transferència de resultats de recerques en salut.
 • Aplicar els coneixements adquirits en un projecte de recerca que promogui la innovació en l'àmbit de la salut.
 • Aplicar les bases de l'evidència científica en ciències de la salut i reconèixer la necessitat de la innovació i la transferència.

Sortides professionals

Sanitat, docència, recerca.

 • Pràctica clínica assistencial
 • polítiques de salut pública
 • recerca en salut
 • gestió dels recursos de salut
 • docència