Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Accés

Els requisits específics i criteris d'admissió per aquest màster són:

- Titulació d'accés de l'àmbit de la salut i de la vida i de les ciències socials.
- Coneixements d'anglès mínims (un nivell mínim B1 o equivalent).
- Entrevista personal per valorar disponibilitat i expectatives.
- Per a la selecció dels estudiants preinscrits s'aplica un barem específic de puntuació aplicat per la comissió del Màster. Inclou aspectes com l'expedient acadèmic, nivell acadèmic, la vida laboral i altres mèrits on s'inclouen:

 • Participació en projectes d’investigació
 • Presentació de comunicacions en format oral o pòster en congressos científics nacionals o internacionals.
 • Nivell d'anglès superior a l'exigit als estudiants en el moment de finalitzar el grau. En qualsevol cas, la comissió del Màster valorarà el nivell acreditat per l'estudiant.
 • Experiència docent
 • Publicacions, estades a l’estranger en institucions sanitàries, centres de recerca o universitats (l’estada no ha de ser inferior a tres mesos)

Un cop reunida tota la informació, la comissió del Màster realitza la selecció dels candidats d'acord amb els criteris d'admissió.

Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matrícula condicionada, d’estudiants amb crèdits pendents d’un grau espanyol (TFG i com a màxim 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon període (o, si s’escau, posteriors) de preinscripció queden places vacants, un cop s’hagin matriculat tots els estudiants amb el grau finalitzat. Tanmateix, els i les alumnes que accedeixin al màster per aquesta via excepcional només podran sol·licitar el títol del màster si prèviament han presentat el títol del grau que els hi ha donat accés.

Canal Universitats

 

Calendari de preinscripció i matrícula


Preinscripció

Estudiants de nou ingrés

La preinscripció s’haurà de fer per Internet

Primer termini

 • Preinscripció: oberta de l’1 de març fins al 23 de juny de 2022. (enllaç)
 • Publicació de les resolucions:
 • Matrícula: 21 i 22 de juliol de 2022.
 • Modificacions de la matrícula: 13 i 14 d'octubre de 2022.

Segon termini (en el supòsit que quedin places vacants)

 • Preinscripció: oberta del 25 de juliol al 28 d'agost de 2022. (enllaç)
 • Publicació de les resolucions:
 • Matrícula: 22 i 23 de setembre de 2022.
 • Modificacions de la matrícula: 13 i 14 d'octubre de 2022.

Tercer termini (en el supòsit que quedin places vacants)

 • Preinscripció: oberta del 2 de setembre al 9 d'octubre de 2022. (enllaç)
 • Publicació de les resolucions:
 • Matrícula: 13 d'octubre de 2022.

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

 

MATRÍCULA

Amb caràcter general, la matrícula es fa pel sistema d'automatrícula.

AUTOMATRÍCULA

 • Si no heu estat estudiant de la UdL o no heu accedit mai al Campus Virtual, heu d'activar el compte d'estudiant: ACTIVACIÓ
 • Si ja us heu registrat o sou estudiants de la UdL, inicieu directamente el procés d'AUTOMATRÍCULA