Màster universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Accés

Els requisits específics i criteris d'admissió per aquest màster són:

- Titulació d'accés de l'àmbit de la salut i de la vida i de les ciències socials.
- Coneixements d'anglès mínims (un nivell mínim B1 o equivalent).
- Entrevista personal per valorar disponibilitat i expectatives.
- Per a la selecció dels estudiants preinscrits s'aplica un barem específic de puntuació aplicat per la comissió del Màster. Inclou aspectes com l'expedient acadèmic, nivell acadèmic, la vida laboral i altres mèrits on s'inclouen:

  • Participació en projectes d’investigació
  • Presentació de comunicacions en format oral o pòster en congressos científics nacionals o internacionals.
  • Nivell d'anglès superior a l'exigit als estudiants en el moment de finalitzar el grau. En qualsevol cas, la comissió del Màster valorarà el nivell acreditat per l'estudiant.
  • Experiència docent
  • Publicacions, estades a l’estranger en institucions sanitàries, centres de recerca o universitats (l’estada no ha de ser inferior a tres mesos)

Un cop reunida tota la informació, la comissió del Màster realitza la selecció dels candidats d'acord amb els criteris d'admissió.

Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matrícula condicionada, d’estudiants amb crèdits pendents d’un grau espanyol (TFG i com a màxim 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon període (o, si s’escau, posteriors) de preinscripció queden places vacants, un cop s’hagin matriculat tots els estudiants amb el grau finalitzat. Tanmateix, els i les alumnes que accedeixin al màster per aquesta via excepcional només podran sol·licitar el títol del màster si prèviament han presentat el títol del grau que els hi ha donat accés.

Canal Universitats

 

Calendari de preinscripció i matrícula


La preinscripció s’haurà de fer per Internet: http://www.udl.cat/ca/estudis/poficials_preinscripcio/

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. Accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: automatricula.udl.cat

PRIMER TERMINI
Preinscripció: de l’1 de març al 23 de juny
Resolució: 8 de juliol
Matrícula: 18 i 19 de juliol
Modificacions de la matrícula: 3 i 4 d’octubre

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)
Preinscripció: del 24 de juliol al 31 d’agost
Resolució: 10 de setembre
Matrícula: 16 i 17 de setembre
Modificacions de la matrícula: 3 i 4 d’octubre

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

Podeu consultar els màsters amb la preinscripció oberta AQUÍ.